Tag Archives: گر.ه کنکور پیشگامان برتر

logo

مشاوره

گروه پیشگامان برتر متشکل از رتبه های برتر و تک رقمی های کنکور

ارایه دهنده ی بهترین مشاوره و تدریس در سطح ایران

یکسرى محور مشاوره اى مشخص وجود داره که ما قرار با بچه ها کار کنیم :

١.حداکثر ۵ دانش آموز براى هر مشاور به منظور پیگیرى بهتر

٢.ارزیابى دانش آموز از طریق والدین ، آزمون آزمایشى موسسات ، آزمون هاى گرفته شده توسط مشاورین

٣.کمک به دانش آموز در جهت شناخت خود و آموزش روش صحیح برنامه ریزى

۴.شیوه ى درست درس خواندن در هر درس به تفکیک

۵.شیوه ى درست و صحیح آزمون دادن

۶. رویکرد تحلیلى به آزمون ها

٧. هدف گذارى و انگیزه بخشى واقع بینانه به دانش آموزان

٨. کنترل استرس و روش هاى مدیریت آن

٩٠ طرح ذهنیتى راجع به راه حل هاى اصلى براى درس هاى مختلف

١٠. ارایه ى مطالب مهم در برهه هاى زمانى مختلف براى بهره ورى حداکثرى دانش آموز

١١.جلسات حضورى برنامه ریزى با حضور دانش آموز و برنامه ریزى صحیح مبتنى بر شناخت

١٢. توجه به زمان هاى حساس مختلف موجود در سال تحصیلى و لحاظ کردن آن ها در برنامه